evlilik sözleşmesi, serdarhan topo

Evlilik Sözleşmesi Nedir

Evlilik sözleşmesinin Türk Medeni Kanunu’ndaki tanımı mal rejimi sözleşmesidir. Evlenmeden önce veya evlendikten sonra kanuni mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi kanunen belirlenmiş sınırlar çerçevesinde değiştirilebilir.

Tarafların istekleri doğrultusunda farklı bir sözleşme yapılabilir; bu sözleşme doğrultusunda evliliğin bitmesi halinde sahip oldukları malları nasıl paylaştıracakları ve mal varlığının yönetim şartları belirlenebilir.

Evlilik sözleşmesinin farklı türleri mevcuttur. Yasal rejim olan edinilmiş mallara katılma rejimi, mal ortaklığı, paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ayrılığı; mal rejimi türlerindendir.

Bu mal rejimleri, kişilerin evlilik içerisinde ve öncesinde mal varlığına kazandırılan değerlerin nasıl paylaştırılacağını ifade eder.

Taraflar evlilik sözleşmesi yapmamış ise edinilmiş mallara katılma rejimini seçtikleri kabul edilir.

evlilik sözleşmesi, serdarhan topo uzman avukat
Evlilik sözleşmesi nedir? – Serdarhan Topo Hukuk Bürosu

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

Evlilik sözleşmesi internet ortamında ve noterlerde hazır bir sözleşme olarak bulunsa da kişilerin mal varlığı açısından önemli maddeler taşıdığı için uzman bir avukat tarafından hazırlanması daha sağlıklı olacaktır.

Avukat tarafından hazırlanan evlilik sözleşmesi ile notere gidilmesi gerekmektedir. Bu sözleşme evlenmeden önce veya sonra noterde düzenleme ya da onaylama suretiyle yapılabilmektedir.

Taraflar evlenme başvurusu sırasından mal rejimini seçme yoluna da gidebilirler. Mal rejiminin tarafların mali durumuna etkileri sebebiyle bir avukat ile çalışmaları avantajlı olacaktır.

Serdarhan Topo uzman avukat olarak aile hukuku alanında çalışmaktadır. Serdarhan Topo Şişli bürosu iletişim adreslerinden bize ulaşabilirsiniz.

 

EVLİLİK SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ

Yapılacak evlilik sözleşmesinin kanuni sınırlar içerisinde olması gerekir. Kanuni düzenlemelere aykırı olan mal rejimi sözleşmeleri kabul edilmez.

Evlendirme memurları, tarafların yapmış oldukları mal rejimi sözleşmesinin yasalara uygunluğunu inceler.

Serdarhan Topo uzman avukat sıfatıyla hukuk davalarına bakmaktadır. Aile hukuk alanında yetkin bir avukatla çalışmak yararınıza olacaktır.

Serdarhan Topo Şişli Bürosu ile iletişime geçerek gerekli hukuki desteği alabilirsiniz.

Evlilik sözleşmesi örneği – Serdarhan Topo Hukuk Bürosu

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Mal Ayrılığı Sözleşmesi

…………………………….ile ………………………arasında, yapılacak/ yapılmış …./…./…./ tarihli evlilik akdi sebebiyle, taraflar Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun verdiği açık yetkiye dayanarak ve evlenme tarihinden geçerli olmak üzere aralarında mal ayrılığı rejimini kabul ettiklerini aşağıda belirtilen yasal sınırlar çerçevesinde beyan etmişlerdir.

1- Her birimiz, yasal sınırlar içerisinde, kendisine ait olan kişisel mallarını yönetmek, bunlardan yararlanmak ve tasarruf etmek hakkına sahip olacaktır. Bir diğeri, diğer eşin menkul ve gayrımenkulleri ile kişisel her türlü malvarlığı üzerinde yönetme ve tasarruf hakkına sahip olmayacaktır.

2- Her birimizin kişisel kullanımında bulunan eşyalar ile 3. Kişilerden gelen manevi ve maddi tazminat alacakları yasal olarak kişisel malları oluşturacak ve diğerinin bu alacaklar üzerinde söz hakkı ve tasarrufu bulunmayacaktır.

3- ; Bağışlamalar, 3. Kişilerden, füruu ve füruundan gelen miras hak ve payları ile üçüncü kişilerin karşılıksız kazandırmaları kişisel mallar bölümünde yer alacak ve mal ayrılığı prensibi gereği bir diğerinin bunlardan yararlanma, yönetme ve tasarruf etme hakkı bulunmayacaktır.

4- Belirli bir malın kendisine ait olduğunu iddia eden, iddiasını ispatla yükümlü olacaktır. Aksi takdirde aidiyeti ispat edilemeyen mallar, paylı mülkiyetimizdeki mallardan sayılacaktır.

5- Her eş kendi borçlarından dolayı, kendisine ait mallardan tümüyle sorumlu olacak ve bir diğerini borçlandırıcı tasarruflarda bulunamayacaktır.Her birimiz, evlilik birliğini temsil ve yönetme yetkisine dayanarak yaptığımız borçlardan, bir meslek veya sanatın icra edilmesi nedeniyle yaptığımız borçlardan ve birimiz için kişisel sorumluluk doğuran borçlardan ve üçüncü kişilerle anlaşarak yaptığı borçlardan tamamen kendisi sorumlu olacaktır.

6- Her birimizin bir meslek veya sanat icra etmesi durumunda bu meslek ve sanata ilişkin bütün hukuki işlemleri yapma,gelirini kullanma, tasarruf etme hakkı o eşe ait olup, bir diğerinin bu meslek ve sanat icrasıyla ve geliriyle bir ilişkisi ve söz hakkı ile tasarrufu bulunmayacaktır.

7- Yönetim giderleri ve evlilik birliğini temsilen yapılan masraflar her bir eşin ortak katılımıyla sağlanacaktır.

8- Sosyal Güvenlik veya Sosyal yardım kurumlarınca veya özel sigorta şirketlerince yapılmış olan toptan ödemeler, tazminat ve alacaklar ile işgücü kaybı dolayısıyla ödenen tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güüvenlik kurumunca veya özel sigorta şirketi tarafından ömür boyu irat bağlanması halinde bu gelirler kişisel mal olarak kabul edilecek ve diğer eşin tasarruf ve yönetme hakkı olmayacaktır.

9- Keza, tahvil, bono, resmi senet, repo, borsa, faiz, icra alacakları ve tahsilatları ile banka faizi ve kira geliri gibi irat getiren ve burada sınırlayıcı olarak sayılmayan en geniş anlamdaki tüm kazançlar da mal ayrılığı prensibi gereği kişisel mal varlığı kavramında kabul edilecek ve diğer eşin bu haklar ve alacaklar üzerinde hiç bir şekilde yönetme ve kullanma yetkisi ile tasarrufu bulunmayacaktır.

10- Mal rejiminin sona ermesi hâlinde, her birimiz, diğerinin zilyetliğinde bulunan kendine ait mallarını geri alacaktır. Ayrıca üstün yararı olduğunu ispat eden, öteki önlemler yanında, diğerine ait payın ödeme günündeki karşılığını vermek suretiyle paylı mülkiyetimizdeki malın kendisine verilmesini isteyebilecektir.

11- Evliliğin iptal veya boşanma kararıyla sona erdirilmesi halinde, ailenin ortak kullanımına özgülenmiş ve eşler arasında eşit olarak paylaşma konusu olan konutta kalmaya ve ev eşyalarını kullanmaya, ………………………………………. devam edecektir.

12- Birimizin ölümü halinde, mal ayrılığı rejimine göre, her bir eşin malları mirasçılarına verilecektir. Taraflar, yasal paylaşmanın değiştirilmesine ilişkin anlaşma yapabilirler.

 

Only registered users can comment.

Bir cevap yazın