Av. Serdarhan Topo'dan Girişimciler İçim Şirket Kurmak Konulu Makale

Girişimciler İçin Şirket Kurma Rehberi (2020 – Güncel)

Av. Serdarhan Topo, en güncel bilgiler ile Girişimciler İçin Şirket Kurma hakkında bilgiler verdi. Sizde Şirket Açmak hakkında bilgi almak istiyorsanız aşağıda ki alt başlıkları okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

Girişimciler Neden Şirket Kurulmalı?

Girişimci kar amacı güderek ticaret, sanayi vb. alanlarda herhangi bir işi yapmaya girişen, bunun için bir sermaye koyarak riski kendi üzerine alan kimseleri ifade eden bir kavramdır. Kurmuş olduğu iş projesini hayata geçirerek ekonomik bir değer üreten kimse girişimci olarak tanımlanır. Ticari hayata giriş yapmanın ilk adımını ise girişimcinin şirket kurması oluşturmaktadır. Burada şirketin aslında girişimcinin aklındaki fikrin vücut bulmuş hali olduğunu, somutlaştığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Girişimcilerin şirket kurması birçok farklı sebepten ötürü gereklilik halini almıştır. İlk olarak şirket kurmanın finansal bir güvence oluşturacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Kurulan şirket faaliyetleri çerçevesinde diğer girişimciler ve ilgili alanda uzman isimlerle tanışma fırsatı doğacaktır. Bu da elbette girişimcinin girişimini büyütmesine, destek bulmasına imkan sağlayacaktır. Böylelikle alanında ismini duyurabilecek olan girişimci yalnızca bir şirket kurmakla sınırlı kalmayacak bir marka oluşturmuş da olacaktır.

Şirket Türleri ve Özellikleri

Şirket türleri ülkemiz hukukunda Türk Ticaret Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Kanunun 124.maddesine göre şirket türleri:

  • Anonim Şirket
  • Limited Şirket
  • Kollektif Şirket
  • Komandit Şirket
  • Kooperatifler olarak belirlenmiştir.

Anonim şirketler kanunen yasaklanmamış olan her türlü ekonomik amaç veya konu için kurulabilen şirket türlerindendir. Anonim şirketlerde sınırlı sorumluluk esastır. Yani ortaklar yalnızca şirkete koymaya taahhüt ettikleri sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur. Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş şirketlerdir. Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirketler tek pay sahipli olarak da kurulabilmektedir. Halka arz edilebilir ve payları borsada işlem görebilir. Payların devri hususunda ise kural olarak bir genel kurul kararı veya onayı aranmamaktadır. Pay sahipleri serbestçe paylarını devrede bilmektedir. Son olarak belirtmek gerekir ki tüzel kişiliğe sahip anonim şirketler paylarını temsilen hamiline veya nama yazılı senet çıkarabilir.

Limited şirketler de anonim şirketler gibi sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olarak, sınırlı bir sorumluluk çerçevesinde kurulurlar. Ortakların şirket borçlarından sorumluluğu bulunmamaktadır. Yalnızca şirkete karşı ve taahhüt ettikleri pay ile sorumluluk söz konusudur. Limited şirketlerde ortak sayısı 50’yi aşamaz. Bununla birlikte tek pay sahipli limited şirket kurulması mümkündür. Anonim şirketlerden farklı olarak limited şirketlerde yalnızca nama yazılı senet çıkarılabilmekte ve halka arz olunamamaktadır. Bu şirket türünde pay devri için genel kurul onayı gerekmektedir.

Kollektif şirket en az iki ortak ile kurulabilen, ortakların şirket borçlarından dolayı ikinci derece sınırsız sorumluluğunun bulunduğu şirket türüdür. Buna göre alacaklılar şirket borçlarından dolayı ilk olarakşirket tüzel kişiliğine ardından ortaklara başvurabilecektir. Ortaklar bu borçlardan ötürü bütün malvarlıkları ile müteselsilen sorumludur. Kollektif şirket ortakları yalnızca gerçek kişi olabilir.

Komandit şirketler adi komandit ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olarak ikiye ayrılmaktadır. En az iki ortağın bir araya gelmesi ile kurulabilirler. Bu ortaklardan biri sınırsız (komandite ortak) sorumlu diğeri ise sınırlı (komanditer ortak) sorumludur. Buna göre alacağını şirket tüzel kişiliğinin malvarlığından karşılayamamış alacaklılar tıpkı kollektif şirketlerde olduğu gibi komandite ortaklara başvurma imkanına sahiptir. Ancak komanditer ortakların sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile sınırlıdır.

Kooperatifler ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağladığı şirket türüdür. Belirli ekonomik menfaat kavramından özellikle meslek veya geçimlerine dair ihtiyaçlar ifade edilmek istenmektedir. Kooperatif ortaklıklar değişir ortaklı ve değişir sermayeli şirketlerdir.

Şirket Türü Nasıl Seçilir?

Girişimciler için en büyük soru işaretlerinden birisi kuracakları şirketin hangi tür şirket olacağıdır. Şirket türü nasıl ve neye dayanarak seçilecektir? Şirket kurmak isteyen girişimcinin hangi şirket türünü seçeceği amaçlarına, girişimin niteliğine göre değişiklik gösterecektir. Yukarıda özelliklerini vermiş olduğumuz şirketler TTK’da düzenlenmiş olan şirket türleridir. Girişimciler bu özelliklerden kendilerine ve girişimlerine en uygun olanın hangisi olduğunu araştırıp inceleyerek seçim yapmalıdır. Bu anlamda örneğin sorumluluğun sınırlı olması öncelikli olarak isteniyorsa bir sermaye şirketi kurulmalı ve seçenekler anonim şirket, limited şirket ile sermayesi paylara bölünmüş şirket olarak üçe indirilmelidir. Ancak küçük çaplı bir girişim için ortak sayısı az ve maliyeti düşük olan bir şirket kurulmak isteniyorsa girişimcinin şahıs şirketlerine yönelmesi tavsiye edilebilirdir.

Şirket türünün nasıl seçileceğini ana hatlarıyla belirtmiş olmakla birlikte şirket kurma aşamasına gelen bir girişimcinin şirket türü seçiminde alanında uzman bir ticaret avukatına başvurmasında fayda görüyoruz.

Şirket Kurmak İçin Gerekenler

Şirket kurmak için ilgili ticaret sicil müdürlüğüne gerekli belgeler ile yapılacak bir başvuru yeterli olmaktadır. Oldukça kısa bir zamanda şirket kuruluş işlemleri tamamlanabilmektedir. Bu işlemler internet üzerinden Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) web sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Şirket Kurmak İçin Gerekenler

Şirket kurmak için ilk olarak şirket sözleşmesi hazırlanmalıdır. MERSİS sözleşme içeriğinde kanunen gerekli olan hususlar konusunda kullanıcıları yönlendirmektedir. Ardından kurucu imzaları noter nezdinde tasdik ettirilmelidir. İkinci aşama olarak şirket yetkililerinin imza beyanları hazırlanmalıdır. Sonraki aşamayı ise ödemeler oluşturmaktadır. Kuruluş aşamasında gerekli olan ödemeler Rekabet Kurumu Payı ile nakdi sermayedir. Hesaplanan miktarların banka hesabına yatırılmasının ardından son olarak tescil amacıyla ticaret sicil müdürlüğüne başvuru yapılacaktır.

Şirket kurmak için gereken belgeler kurulmak istenen şirket türüne göre değişiklik göstermektedir. Temel olarak esas sözleşme veya şirket sözleşmeleri, gerekli ödemelerin yapıldığını gösterir belgeler ile şirket yetkililerinin imza beyannameleri kuruluş aşamasında gerekli belgeler arasındadır.

Şirket Türleri ve Şirket Açma Maliyetleri

Şirket türleri TTK’da anonim, limited, kollektif, komandit şirketler ile kooperatifler olarak belirlenmiştir. Komandit şirket ise kendi içerisinde adi komandit şirket ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunları ayrıntılı olarak “Şirket Türleri ve Özellikleri” başlığı altında incelediğimizden bu başlık altında yalnızca şahıs ve sermaye şirketi ayrımına değinmeyi yeterli görüyoruz.

Anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketleridir. Sermaye şirketi tüzel kişiliği haiz, ortakların yalnızca şirkete karşı ve koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarınca sorumlu oldukları şirket türünü oluşturmaktadır. Diğer bir değişle şirketin temelini ortaya konan sermaye oluşturmaktadır. Ortakların sorumlulukları ise şahıs şirketlerine oranla daha sınırlı olup taahhüt edilen sermaye miktarınca ve yalnızca şirkete karşıdır.

Şahıs şirketlerini adi komandit şirket ile kollektif şirketler oluşturmaktadır. Şahıs şirketleri de sermaye şirketleri gibi tüzel kişiliğe sahiptir. Ortakların şirket borçlarından kişisel ve sınırsız yani bütün malvarlıkları ile sorumlu olduğu şirket türüdür.

Şirket açma maliyeti imza beyannameleri, şirket sözleşmesi için notere ödenecek ücret, şirket esas sözleşmeleri, Rekabet Kurumu ödemesi, nakdi sermaye ödemeleri, ticaret odası harçları ve ilan ücreti, ticari defter onay ücretleri, faaliyet belgesi, kira damga vergisi ve sair ödemelerden oluşmaktadır. Açılacak şirketin türüne göre maliyet de değişecek örneğin şahıs şirketi açmak sermaye şirketine göre çok daha düşük maliyetli olacaktır. Bu anlamda şirket açılış ve faaliyet maliyetlerinin ticaret avukatı ile hesaplanması, gerekli ödemelerin ne olduğu hakkında bilgi alınması faydalı olacaktır.

Marka Tescili hakkında hazırladığımız makaleye de göz atabilirsiniz.

Serdarhan Topo Anlatıyor: Marka Nedir? Marka Tescili Nasıl Yapılır?

 

Özet
Tarih
Öğe
Girişimciler İçin Şirket Kurma Rehberi (2020 - Güncel)
Yazar
51star1star1star1star1star